සරල ම රේඛාව

Posted on

හිටියට නොදැක්කා වගේ දැක්කෙ නැති ගානට ‍
නා නා එවුන් නා නා දේ දකිද්දී.
නාපු නොනාපු තැන් වල –
බාල්දි එපා – කඹ කෑල්ලක්වත් නොතියා
දවසක මම ම ලියාවි ගිහිංය කියා ඔයා

ඒ පා‍්රෙ ඔයා ගිය
ඒ පස්සෙ කිසි දිනක කිසි විටක කිසි තප්පරයක
අබ මල් අංශු මාත්රෙයක කිසි‍ම අංශු මාත්ර යක්
යවන් නෑ නෑමයි කියයි මම
යාථාර්‍තෙට මුවාවෙන් යවන එකකුත් නෑ මයි.

ඒකයි මේකෙ තියෙන කෙටිම දුර
සරල රේඛාවක් කර ගන්න බැරි ජීවිතයේ
දිගයි විහිදුමයි කෝදුවෙං මනින කොට
ඩිලීටඩ් සීන්ස් අස්සේ ග‍හන්නත් කෝ ඉඩක්
හැදුවෙ කොට ඒ – ලෝකෙටම කොකා පෙන්නං – ෆිල්ම් එක?

Advertisements

3 thoughts on “සරල ම රේඛාව

  Ashan said:
  December 23, 2010 at 5:00 am

  Great work man. Glad that you’re extending the borders….:D gud luck!

  ashan

  Niroshan said:
  December 24, 2010 at 3:36 pm

  Nice work sir..:D

  Himali Liyanage said:
  December 29, 2010 at 1:06 pm

  You think in English.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s