ඔර්ඩිනරි ගර්ල් කෙනෙක්ට 2010 දී, තියරි නොලියපු

Posted on Updated on

මම කිව්වා මෙහෙම: ඔයා නැති තැන
මොකටද මට තවත් ඔයා ‍කෙනෙක්?

ඇඩුව නිසා දෙතන අද:
මමයි ඔබේ අණ අනසක
උද්දාමයේ නාමයෙන් නම් කෙරුනු අද දවස
ගෙවිලා බොහොම කල්, ජීවිතේ සමග

සියලු කෙරුමන් වල ගැහෙන සන්ධියේ,
මේ මිලිටරි යුගයේ,
අපි වගේ උන් හිත සසල කල ඒ කාලයේ
තිබුනු නොජාතික ලස්සනේ පිරුනු තැන්
ගිලිහී.

2010-12-29

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s